Apie mus

Lietuvos šaulių studentų korporacija “Saja” yra sudėtinė Lietuvos šaulių sąjungos dalis. Visi korporacijos nariai yra davę šaulio priesaikas ir yra pasiryžę stiprinti ir ginti Lietuvą.

Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, visuomeninė organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Dabar veikianti Šaulių sąjunga tęsia tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. veikusios organizacijos veiklą. LŠS veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas ir Krašto apsaugos ministro tvirtinamas LŠS statutas.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d., Kaune. Šaulių sąjungą kūrė žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai: aktyvus visuomenės veikėjas Vladas Putvinskis- Putvis, žurnalistas ir keliautojas Matas Šalčius, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, rašytojai Balys Sruoga, kan. Juozas Tumas- Vaižgantas, A. Vienuolis – Žukauskas, poetas Faustas Kirša, prof. Tadas Ivanauskas, politikai Rapolas Skipitis, Mykolas Sleževičius, Stasys Šilingas ir daugelis kitų. Organizacijos ideologinį branduolį sudarė žymiausi to meto Lietuvos intelektualai, menininkai.

Šaulių sąjungos veiklos kertiniai akmenys: karyba, sportas ir kultūrinė visuomeninė veikla. 1920 m. birželio mėnesį buvo pradėtas leisti Šaulių sąjungos laikraštis „Trimitas“. Pirmuoju jo redaktoriumi buvo Matas Šalčius, kiek vėliau J. Tumas-Vaižgantas, A. Klimas ir kt. Leidinyje bendradarbiavo daugelis žymiųjų ano meto rašytojų, poetų, menininkų, valstybės vyrų, mokslininkų, visuomenės veikėjų.

Prieš Lietuvą okupuojant Tarybų Sąjungai, 1940 m. Lietuvos šaulių sąjungoje buvo daugiau kaip 62 tūkstančiai narių.

Šaulių sąjungos nariai pateko į politinių kalinių ir tremtinių sąrašus. Šauliai aktyviai dalyvavo 1941 m. birželio 23 d. sukilime, aktyviai įsijungė į antinacinę veiklą. kovojo laisvės kovotojų gretose. 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio deklaraciją pasirašė  du šauliai: Juozas Šibaila – Merainis ir Leonardas Grigonis – Užpalis.

1954 m. kovo 7 d. pasitraukę šauliai bei patriotiškai nusiteikę Amerikos lietuviai Čikagoje viešai paskelbė, kad atkuriama Lietuvos šaulių sąjunga.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusiame „Tremtinio“ klubo ir Demokratų partijos mitinge buvo oficialiai paskelbtas Šaulių sąjungos atkūrimas. 1989 m. rugsėjo 20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė pirmą priesaiką Kelmėje, prie LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio kapo. Ši diena laikoma LŠS atkūrimo Lietuvoje data.

1997 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą, 2010 m. priimtas naujasis LŠS įstatymas.

Daugiau apie LŠS informacijos: www.sauliusajunga.lt