Korporacijos nariai

SAJOS nariais gali būti visi aukštosiose mokyklose studijuojantys šauliai. Sajos nariai ir kandidatai gali priklausyti kitoms organizacijoms ir susivienijimams, kurių tikslai ir uždaviniai neprieštarauja Sąjungos įstatymui ir Sajos įstatams. Sajos nariai išlaiko narystę apskrities šaulių rinktinėje.

rsz__mg_7026

Korporacijos narių skirstymas

Kandidatas – asmuo siekiantis tapti Sajos nariu. Kandidatu tampama Valdybai pateikus prašymą ir vieno Sajos nario rekomendaciją bei susimokėjus stojamąjį mokestį. Kandidatavimo laikotarpis trunka iki iškilmingos šaulio priesaikos, bet ne trumpiau nei 3 mėnesius. Kandidatas tampa nariu, kai priima priesaiką ir jam iškilmingai uždedama nario kepuraitė. Anksčiau prisiekusieji Lietuvos Respublikai, Šaulio priesaikos neduoda. Kandidatas negali būti renkamas į Sajos valdybą. Kandidatas gali dalyvauti Susirinkime, tačiau balsavimo teisės jame neturi.

20140209_191141 (Medium)

Sajūnai – tai tikrieji korporacijos nariai. Kiekvienas Sajūnas turi teisę ir pareigą nešioti ir gerbti Sajūno kepuraitę bei turi balso teisę.

dalina veliaveles

Sendraugis – yra Sajos narys, baigęs pirmąją aukštojo mokslo pakopą, Sajos nariu daugiaunei 3 metus išbuvęs ir toliau bendradarbiaujantis su Saja. Narystė Lietuvos šaulių studentų klube skaičiuojama kaip narystė Sajoje. Naujam sendraugiui įteikiama Sendraugio juosta.

rsz_img_2931

 

Narių teisės:

 • dalyvauti Sajos renginiuose;
 • siūlyti bei organizuoti renginius;
 • dalyvauti svarstant Sajos veiklos klausimus;
 • naudotis sprendžiamojo balso teise susirinkimuose;
 • gauti visą Sajos turimą informaciją, išskyrus tą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su naryste Sajoje;
 • rinkti ir būti išrinktam į Sajos valdymo organus;
 • išstoti iš Sajos įstatų 46.1. punkte nustatyta tvarka.

Narių pareigos

 • laikytis Sajos įstatų ir Šaulių etikos (elgesio) kodekso;
 • padėti įgyvendinti Sajos veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauti Susirinkime;mokėti nario mokestį;
 • gerbti Sajos simboliką ir puoselėti tradicijas;
 • vykdyti Sajos valdymo organų nutarimus.